Актуализация на списък на строителните продукти от обхвата на разрешение № CPD 12 – NB 2069 от 26.05.2008 г. за оценяване на съответствието, издадено на Независима строителна лаборатория "Инфраструктура" ЕООД - гр. София, с идентификационен номер NB 2069 от регистъра на Европейската комисия (в сила от 27.04.2011 г.)

Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно Номенклатурата на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 "Групи строителни продукти" от наредбата Номер на решение на Европейската комисия и номер и заглавие на българския стандарт, въвеждащ хармонизиран европейски стандарт Система за оценяване на съответствието
1. Строителна вар – група 1.5 Решение 97/555/ЕС

БДС EN 459-1:2010
Строителна вар. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие
2 +
2. Добавъчни материали – групи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 Решение 98/598/EC

БДС EN 12620:2002+A1:2008
Добавъчни материали за бетон
БДС EN 12620:2002 + A1:2008 / HA:2008
Добавъчни материали за бетон. Национално приложение (НА) към
БДС EN 12620:2002+A1:2008
БДС EN 13043:2005 + AC:2005
Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи
БДС EN 13055-1:2004
Леки добавъчни материали. Част 1: Леки добавъчни материали за бетон, разтвор и инжекционен разтвор
2 +
2. Добавъчни материали – групи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6(продължение) Решение 98/598/EC

БДС EN 13055-2:2006
Леки добавъчни материали. Част 2: Леки добавъчни материали за несвързано и свързано приложение
БДС EN 13139:2004
Добавъчни материали за разтвор
БДС EN 13242 : 2002 + А1:2007
Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство
БДС EN 13383-1:2003 + АС:2005
Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1: Изисквания
БДС EN 13450:2003 + AC:2005
Трошен камък за ж.п. линии
2 +
3. Тухли и блокове за зидария, плътни или с кухини, със или без топлоизолация, от І категория – група 6 Решение 97/740/EC

БДС EN 771-1 :2006 + A1:2006
Изисквания за блокове за зидария.
Част 1: Глинени блокове за зидария
БДС EN 771-2:2004 / A1:2006
Изисквания за блокове за зидария.
Част 2: Калциевосиликатни блокове за зидария
БДС EN 771-3:2006+A1:2006
Изисквания за блокове за зидария.
Част 3: Блокове за зидария от бетон (с плътни и леки добавъчни материали)
БДС EN 771-4 :2006 + A1:2006
Изисквания за блокове за зидария.
Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон
БДС EN 771-5:2005/A1:2006
Изисквания за блокове за зидария.
Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък
БДС EN 771-6:2006
Изисквания за блокове за зидария.
Част 6: Блокове за зидария от естествен камък
2 +
4. Строителни разтвори, произведени в заводски условия, проектирани за зидария и доставяни като суха смес или готов разтвор – група 6.2 Решение 97/740/EC

БДС EN 998-2:2010
Изисквания за разтвор за зидария.
Част 2: Разтвор за зидане
2 +
5. Метални профили за конструкции – група 7.1 Решение 98/601/EC

БДС EN 13108-1:2006
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон
БДС EN 13108-1/ NA:2009
Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 1: Асфалтобетон
Национално приложение (NA)
БДС EN 13108-1
БДС EN 13108-2:2006
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 2: Изисквания за много тънки пластове
БДС EN 13108-3:2006
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 3: Асфалтова смес с пластифициран битум
БДС EN 13108-4:2006
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 4: "Hot rolled" асфалт
БДС EN 13108-5:2006
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт
БДС EN 13108-5/ NA:2010
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт
Национално приложение (NA) към
БДС EN 13108-5
БДС EN 13108-6:2006
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 6: Лят асфалт
БДС EN 13108-7:2006
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 7: Порест асфалт
2 +
6. Хидроизолационни листове – група 15 Покривни листове – група 15.2 Решение 99/90/ЕС

БДС EN 13707:2004 + А2:2009
Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики
БДС EN 13956:2006
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определения и характеристики
2 +
7. Битумни смеси – група 21.2 Решение 98/601/EC

БДС EN 13108-1:2006
Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 1: Асфалтобетон
БДС EN 13108-2:2006
Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 2: Изисквания за много тънки пластове
БДС EN 13108-3:2006
Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 3: Асфалтова смес с пластифициран битум
БДС EN 13108-4:2006
Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 4: “Hot rolled” асфалт
БДС EN 13108-5:2006
Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт
БДС EN 13108-6:2006
Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 6: Лят асфалт
БДС EN 13108-7:2006
Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 7: Порест асфалт
2 +
8. Добавки - стъклени перли, добавки срещу поднасяне и комбинация от тях – 21.9 Решение 96/579/ЕС

БДС EN 1423:2004/А1:2004
Материали за пътна маркировка. Допълнителни материали. Стъклени перли, добавъчни материали, повишаващи сцеплението и смеси от тях
1
9. Стълбове за осветление на пътища – група 21.9 Решение 96/579/EC

БДС EN 40-4:2006
Стълбове за осветление.
Част 4: Изисквания за стълбове за осветление от стоманобетон и предварително напрегнат бетон
БДС EN 40-5:2003
Стълбове за осветление.
Част 5: Изисквания за стоманени стълбове за осветление
БДС EN 40-6:2003
Стълбове за осветление.
Част 6: Изисквания за алуминиеви стълбове за осветление
БДС EN 40-7:2003
Стълбове за осветление.
Част 7: Изисквания за стълбове за осветление от полимерни композити, армирани с влакна
1

РАЗШИРЕНИЕ № 1
На списъка на строителните продукти от обхвата на разрешение № CPD 12 – NB 2069 от 26.05.2008 г. за оценяване на съответствието, издадено на Независима строителна лаборатория "Инфраструктура" ЕООД - гр. София, с идентификационен номер NB 2069 от регистъра на Европейската комисия (в сила от 17.08.2010 г.)

Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно Номенклатурата на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 "Групи строителни продукти" от наредбата Номер на решение на Европейската комисия и номер и заглавие на българския стандарт, въвеждащ хармонизиран европейски стандарт Система за оценяване на съответствието
1. Битуми – група 21.1 Решение 98/601/ЕС

БДС EN 12591:2009
Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за категория пътни битуми
БДС EN 13808:2006
Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии
БДС EN 13924:2006
Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за битуми за клас твърди настилки
2 +
2. Повърхностна обработка – група 21.3 Решение 98/601/ЕС

БДС EN 12271:2007
Повърхностна обработка. Изисквания
2 +
3. Неподвижно закрепени пътни знаци. Насочващи и светлоoт-разяващи пътни устройства - група 21.9 Решение 96/579/ЕС
Решение 99/453/ЕС

БДС EN 12899-1:2008
Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци.
Част 1: Неподвижно закрепени пътни знаци
БДС EN 12899-3:2008
Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци.
Част 3: Насочващи и светлоотразяващи пътни устройства (направляващи стълбчета)
1
4. Хидроизолационни продукти и комплекти за мостове – група 21.4 Решение 98/601/ЕС

БДС EN 14695:2010
Огъваеми хидроизолационни мушами.
Армирани битумни хидроизолационни мушами за бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Определения и характеристики
2 +

РАЗШИРЕНИЕ № 2
на списъка на строителните продукти от обхвата на разрешение № CPD 12 – NB 2069 от 26.05.2008 г. за оценяване на съответствието, издадено на Независима строителна лаборатория "Инфраструктура" ЕООД - гр. София, с идентификационен номер NB 2069 от регистъра на Европейската комисия (в сила от 29.04.2011 г.)

Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно Номенклатурата на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 "Групи строителни продукти" от наредбата Номер на решение на Европейската комисия и номер и заглавие на българския стандарт, въвеждащ хармонизиран европейски стандарт Система за оценяване на съответствието
1. Строителна вар – група 1.5 Решение 97/555/ЕС

БДС EN 459-1:2010
Строителна вар. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие
2 +
2. Битуми – група 21.1 Решение 98/601/ЕС

БДС EN 14023:2010
Битуми и битумни свързващи материали.
Рамка на техническите изисквания за полимерно модифицирани битуми
БДС EN 15322:2010
Битуми и битумни свързващи материали.
Рамка за специфициране на разредени и пластифицирани битумни свързващи материали
2 +