За нас:

Независима Строителна Лаборатория „Инфраструктура” ЕООД е регистрирана въз основа на решение №1 на Софийски градски съд от 14.04.2003г. по фирмено дело № 3658/2003г. със седалище и адрес на управление: гр. София, община Витоша, бул. „Цар Борис III” № 257, и предмет на дейност: „Оценяване на съответствието на строителните продукти“ и „Извършване на изпитвания на строителни материали, изделия и конструкции“. Независима Строителна Лаборатория „Инфраструктура” ЕООД е създадена в „Пътинвест инженеринг” АД през 2000г.

Независима Строителна Лаборатория към Независима Строителна Лаборатория „Инфраструктура” ЕООД е акредитирана от ИА „БСА” съгласно БДС ЕN 1SО/IЕС 17025:2018 със Сертификат за Акредитация рег. № 142 ЛИ, валиден до 20.04.2026 г. и обхват на дейност в три сектора - геотехника, бетон и асфалтобетон. Лабораторията разполага със съвременни технически средства за провеждане на изпитвания и изследвания в съответствие с методите и изискванията на БДС, БДС ЕN, БДС ЕN ISO, ААSНТО и АSТМ.

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти притежава разрешения за:

- Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти, които отговарят на хармонизирани европейски технически спецификации съгласно Регламент (ЕС) № 305/ 2011 с № CPR 07 – NB 2069 от 13.08.2014 г. и с актуализации на списъка на строителните продукти от обхвата на разрешението в сила от 10.12.2015 г., 28.11.2016 г. и от 10.12.2018 г., издадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

- Оценяване на съответствието на строителни продукти, които отговарят на български технически спецификации съгласно Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. с № РОССП – 09 от 15.09.2016 г. и с актуализация на списъка на строителните продукти от обхвата на разрешението в сила от 06.12.2017 г., от 17.06.2021 г. и от 21.10.2021 г., издадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Дружеството се управлява и представлява от Управителя инж. Тодор Бургуджиев.

В Независима Строителна Лаборатория „Инфраструктура” ЕООД работят квалифицирани специалисти с богат професионален опит и техническа компетентност в областта на строителството, прилагащи изискванията на нормативните актове и стандартизационни документи, действащи на територията на Република България.

Независима Строителна Лаборатория "Инфраструктура" ЕООД в досегашната си дейност е извършила лабораторни изпитвания на отговорни обекти в София и страната като:

 • АМ „Струма” ЛОТ 4;
 • АМ „Тракия” ЛОТ 3;
 • АМ „Хемус” СОП – пътен възел „Яна”;
 • Посолски комплекс на САЩ;
 • Реконструкция път Е 79 "Даскалово - Дупница";
 • Реконструкция жп линия, участък Мездра – Роман;
 • Строителство на път и тунел „Гоце Делчев – Драма”;
 • Строителство на завод за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво”/с. Яна/.
 • Депо за неопасни отпадъци „Садината”;
 • Депа за битови отпадъци: Г. Малина, Оряхово – Мизия, Севлиево, Петрич, Златица;
 • ПСОВ – София – реконструкция;
 • ПСОВ Рудозем, Мадан, Златоград, Костинброд, Панагюрище и Първомай;
 • Укрепване на река Искър – южно от летище София;
 • Летище София – Реконструкция, развитие и разширение. ЛОТ В1 Нов пътнически терминал, паркинг, гараж и прилежаща инфраструктура;
 • Летище София: ЛОТ В2 Нова пистова система и съпътстващи работи;
 • ГКПП, Фериботен терминал и брегово укрепване на граничен пункт „Никопол – Турну Мъгуреле”;
 • Инжненерногеоложки проучвания при проектиране на АМ „Люлин”;
 • Сгуроотвал – „ТЕЦ Бобов дол”;
 • Мост на р. Марица – път ІІ-80 ”Ново село – Пъстрогор”;
 • Хидровъзел „Цанков камък”;
 • Магистрали „Марица” и „Люлин”;
 • Метростанции 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21;
 • „Дунав мост-2”;
 • ВиК мрежата на гр. Банкя;
 • Път І-8 „Калотина – СОП”;
 • Пътни връзки „Кулата - Петрич” и „Петрич - Кулата” при пресичане на път ІІІ – 198 с АМ „Струма”;
 • Път І-5 „Обход на гр. Кърджали”;
 • ПВ „Плодовитово” и ПВ „Оризово” и пресичане на АМ „Тракия” и АМ „Марица”;
 • Югоизточен обход на гр. Пловдив;
 • „Проект Транзитни пътища V - ЛОТ 17 Път ІІ-16 „Мездра-Нови Искър”, участък № 2 Път ІІ – „Елисейна – Своге” от км 22+554,97 до км 50+790,53”.
 • „Възстановяване на проектната скорост в междугарието „Реброво – Своге“, път 2 от км 24+589 до км 32+573 с дължина 7984 м“ - „ АМ “Хемус” – Етап 3, участък от I – 5 до II – 51 – подучастък от км 222+000 до 24+000.
 • ЮСК „Божурище“
 • „Германско посолство, София (България)Строителство на нова посолствена офис сграда с външна сграда за охрана“
 • Техническа рекултивация в Клетка 2, етап 2-ТЕЦ „Марица Изток 2“
 • Главен канализационен клон I на гр. Дупница
 • обекти, изпълнявани от: „Софийска вода ” АД, „Мегаинвест Холд” ЕООД, „Геотехмин” ООД, „Кордел България” ЕАД, „Софстрой” АД и „Софстрой Канстръкшън”, „Грома холд“ЕООД , „Тайсей Корпорейшън” АД, „Евроалианс Геотехника” АД, “Калистратов груп“ ООД, „Чистота Искър“ ЕАД , „Главболгарстрой“АД, ОРС „Инфраструктура“ООД, „Ви енд ДЖи Ойл“ЕООД, „Инфра Роудс“ ЕООД;
 • обекти за нуждите на “Пътпроект“ ЕООД при проектиране и проучване
 • Високо строителство – Молове и жилищни сгради на територията на гр. София;
 • и много други.

Към 01.01.2023 г. Лицето за оценяване на съответствието на строителни продукти има сключени 188 договора с 37 фирми от Република България.

Ръководството на дружеството гарантира, че лабораторията е независима и самостоятелна по отношение на провежданата от нея изпитвателна дейност, оценка на получаваните резултати, както и оценяване на съответствието на строителни продукти. За тези дейности са в сила принципите за независимост, безпристрастност, конфендициалност и оценка на риска. Представители на възложители на изпитвания могат да присъстват при провеждането им след съгласуване с Управителя на фирмата за предоставяне на подходящ контролиран достъп до съответните зони на лабораторията, без да влияят върху процеса на изпитване и оценка на резултатите.