Актуализация на списък на строителните продукти от обхвата на разрешение № РОССП – 09 от 27.12.2007 г. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оценяване на съответствието, издадено на Независима строителна лаборатория "Инфраструктура" ЕООД (в сила от 27.04.2011 г.)

Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно чл. 55 от НСИСОССП Номер и заглавие на българския стандарт, стандарт, еквивалентен на БДС; българско техническо одобрение Процедури за оценяване на съответствието съгласно чл. 55 от НСИСОССП
1. Бетон, изготвен в заводски условия – ал. 2 БДС EN 206-1:2002+А1:2006+А2:2006
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
БДС EN 206-1/ NA:2008
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (НА) на
БДС ЕN 206-1 : 2002
сертификация на строителния продукт
2. Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции и изделия от нея - ал. 2, т. 2 и т. 3 БДС ЕN 10080:2005
Стомана за армиране на бетон.
Заваряема армировъчна стомана.
Общи положения
БДС 4758:2008
Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана
В 235 и В 420
БДС 9252:2007
Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана
В 500
БДС 5267:1974
Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции
БДС 9251:1989
Тел стоманен кръгъл за армиране на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции
Наредба №3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
НТО*
сертификация на строителния продукт
3. Продукти от метал, елементи за метални конструкции – ал. 3, т. 1 БДС 4558:1986
Листове стоманени с дебелина до 2,8 mm с общо предназначение
БДС 4563:1984
Прокат листов от въглеродна стомана обикновено качество. Технически изисквания
БДС 5951:1975
БДС 5951:1975 / Изменение 2:2001
Стомана горещовалцувана I-профил. Размери
БДС 6895:1982
Прокат сортов от въглеродна стомана обикновено качество. Технически изисквания
БДС 13726:1976
Стомана листова вълнообразна
БДС ЕN 10024:2001
Горещовалцувани I-профили със скосени рамене. Допустими отклонения от формата и размерите
БДС EN 10025-2:2005
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 2: Технически условия на доставка за нелегирани конструкционни стомани
БДС EN 10029:1997
Листове стоманени горещовалцувани с дебелина не по-малка от 3 mm. Допустими отклонения от размерите, формата и масата
БДС ЕN 10034:2001
I и Н-профили от конструкционна стомана. Допустими отклонения от формата и размерите
БДС EN 10051:2002 + А1:2002
Лист и лента непрекъснато горещовалцувани от нелегирани и легирани стомани без покрития. Допустими отклонения от размерите и формата
БДС ЕN 10055:2001
Горещовалцувани равнораменни Т-профили със закръглени ръбове и ъгли. Размери и допустими отклонения от формата и размерите
БДС ЕN 10056-1:1999
Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 1: Размери
БДС ЕN 10056-2:1999
Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите
БДС ЕN 10060:2005
Горещовалцувани кръгли стоманени пръти с общо предназначение.
Размери и допустими отклонения от формата и размерите
БДС EN 10218-2:2002
Стоманен тел и продукти от тел. Общи изисквания. Част 2: Размери на тела и допустими отклонения
БДС EN 10111:2009
Непрекъснато горещовалцувани лист и лента от нисковъглеродна стомана за студена пластична деформация.
Технически условия на доставка
БДС EN 10130:2007
Студеновалцувани плоски продукти от нисковъглеродна стомана, предназначени за студена пластична деформация. Технически условия на доставка
БДС EN 10143:2006
Листове и ленти стоманени с непрекъснато горещонанесено метално покритие. Допустими отклонения от размерите и формата
БДС EN 10152:2009
Студеновалцувани плоски стоманени продукти за студено формуване с електролитно нанесено цинково покритие. Технически условия за доставка
БДС EN 10162:2003
Студеновалцувани стоманени профили. Технически условия на доставка. Допустими отклонения от размерите и напречното сечение
БДС ЕN 10169:2010
Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично покритие (металопласт).
Технически условия на доставка
БДС ЕN 10210-2:2006
Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани. Част 2: Допустими отклонения, размери и свойства на профила
БДС EN 10219-2:2006
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения, размери и свойства на профила
БДС ЕN 10248-1:2000
Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили. Част 1: Технически условия за доставка
БДС EN 10249-1:2000
Студеновалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили. Част 1: Технически условия за доставка
БДС EN 10264-2:2004
Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 2: Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана за въжета за обща употреба
БДС EN 10279:2000
Горещовалцувани стоманени U-профили. Допустими отклонения от формата, размерите и масата
БДС EN 10346:2009
Плоски стоманени продукти с непрекъснато горещо нанесено покритие. Технически условия на доставка.
НТО *
сертификация на производствения контрол
4. Продукти за строителство на пътища – ал. 3, т. 9
-битуми
-хидроизолационни продукти и комплекти за мостове – ал. 3, т. 6
БДС 3942:1982
Битуми нефтени вискозни за пътно строителство. Технически изисквания
БДС 7566:1988
Битуми нефтени пластични
БДС 12798:1975
Суспензии битумни за пътно строителство. Технически изисквания
БДС EN 14733:2006
Битуми и битумни свързващи вещества. Производствен контрол на битумни емулсии, пластифицирани и разредени битуми
НТО *
сертификация на производствения контрол
5. Продукти за пътна сигнализация – ал. 2, т. 7
-боя за пътна маркировка
-постоянни пътни знаци
-системи за ограничаване движението на пътни превозни средства и пешеходци
БДС EN 1436:2007+А1:2009
Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики на пътната маркировка
БДС EN 1790:2004
Материали за пътна маркировка. Готови материали за пътна маркировка
БДС 1517:2006
Пътни знаци. Размери и шрифт
НТО*
сертификация на строителния продукт

Забележка: Този списък актуализира цитираните технически спецификации и заменя списъка от 17.08.2010 г.

* Разрешението обхваща и оценка на съответствието на строителни продукти от заверения списък с национални технически одобрения (НТО) и с български нормативни актове по проектиране и строителство до изтичане срока на действието на НТО или до влизане в сила на хармонизирани европейски стандарти.


РАЗШИРЕНИЕ № 1
на списъка на строителните продукти от обхвата на разрешение № РОССП – 09 от 27.12.2007 г. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оценяване на съответствието, издадено на Независима строителна лаборатория "Инфраструктура" ЕООД, гр. София, (в сила от 29.04.2011 г.)

Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно чл. 55 от НСИСОССП Номер и заглавие на българския стандарт, стандарт, еквивалентен на БДС; българско техническо одобрение Процедури за оценяване на съответствието съгласно чл. 55 от НСИСОССП
1. Продукти за строителство на пътища – ал. 3, т. 9 БДС EN 14227-1:2005
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 1: Гранулирани свързани смеси с цимент
БДС EN 14227-3:2005
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 3: Свързани смеси с филтърна пепел
БДС EN 14227-5:2005
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 5: Хидравлично свързани смеси за основи на пътища
БДС EN 14227-10:2006
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 10: Почва, стабилизирана с цимент
БДС EN 14227-11:2006
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 11: Почва, стабилизирана с вар
БДС EN 14227-13:2006
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 13: Почва, стабилизирана с хидравлични свързващи вещества за пътища
БДС EN 13285:2011
Несвързани смеси. Изисквания
сертификация на производствен контрол
2. Бетон изготвен в заводски условия – ал. 2 БДС EN 206-9:2010
Бетон.
Част 9: Допълнителни правила за самоуплътняващ се бетон (SCC)
сертификация на строителен продукт