Сектор ”Геотехника и добавъчни материали”

Изпитване на:

  1. Строителни почви
  2. Добавъчни материали
  3. Скални материали

за нуждите на различните видове проектиране и строителство, като се започне от условията на фундиране при установените показатели на строителните почви в различни състояния, използването на добавъчни материали с подходящи показатели, гарантиращи съответните елементи на проектираното строителство, както и определянето на качествата на различните скални материали в зависимост от изискванията за елементите на предвиденото строителство и взаимовръзката им в комплексното строителство.

Изпитванията за определянето на различните показатели се извършва по стандартите БДС, БДС Е N, АS ТМ, ААSНТО, ВS и др., в зависимост от нуждите на Възложителя, като за целта се използва отговарящото за целите лабораторно оборудване.

Наименованието на изпитваните продукти, техните показатели и методите на изпитване са подробно изброени в заповед към Сертификат за акредитация на ИА на "БСА " рег.№ 142 ЛИ


1 . Строителни почви

Като приложение за изясняване на условията за фундиране на различни видове сгради и съоръжения за гражданско, промишлено и транспортно строителство, транспортни трасета, електропроводи, водопроводи, газопроводи, канали, речни корита, площадки за сметища, пречиствателни станции, летища, паркинги, пристанища, брегоукрепване, стабилитет на откоси, земна основа, насипи, подосновни и основни пластове за пътни други видове настилки, фундаментни плочи.

2 . Добавъчни и скални материали

За различни приложения - добавъчни материали за бетон; скални материали за битумни смеси и настилки за пътища; самолетни писти и други транспортни площи; леки добавъчни материали за бетон, разтвор и инжекционен разтвор; леки добавъчни материали за несвързано и свързано приложение; добавъчни материали за разтвор; скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство; трошен камък за жп линии; скални материали за хидротехническо строителство, за приложение при фундиране на различни видове сгради и съоръжения, при изграждане на транспортни трасета, електропроводи, водопроводи, газопроводи, канали, речни корита, площадки за сметища, пречиствателни станции, летища, паркинги, пристанища, брегоукрепване, стабилитет на откоси, насипи, подосновни и основни пластове на пътни конструкции.