Независима Строителна Лаборатория “Инфраструктура” ЕООД
е създадена през 2000 г. като част от “Пътинвестинженеринг” АД.
През 2003 г. се обособява като самостоятелно юридическо лице.

Предмет на дейност:

1. Изпитване на строителни материали, изделия и конструкции:

Извършва се на основание сертификат за акредитация с регистрационен №142 ЛИ със срок на валидност до 20.04.2026 г., издаден от Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация”. В Лабораторията е разработена и внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

2. Оценяване на съответствието на строителни продукти :

– оценяване на съответствието на строителни продукти, които отговарят на хармонизирани европейски технически спецификации съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 се извършва въз основа на Разрешение за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели № CPR 07 – NB 2069 от 13.08.2014 г. с актуализации на списъка на строителните продукти от обхвата на разрешението в сила от 10.12.2015 г., 28.11.2016 г. и от 10.12.2018 г., издадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

– оценяване на съответствието на строителни продукти, които отговарят на български технически спецификации съгласно Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. се извършва въз основа на Разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти с националните изисквания № РОССП – 09 от 15.09.2016 г. с актуализация на списъка на строителните продукти от обхвата на разрешението в сила от 06.12.2017 г., от 17.06.2021 г. и от 21.10.2021 г., издадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.