Дейности

Изпитване на строителни материали, изделия и конструкции:

  • Почви строителни;
  • Добавъчни/скални материали (за различни приложения);
  • Естествени каменни и скални материали;
  • Асфалтови смеси;
  • Битуми нефтени вискозни, полимермодифицирани;
  • Бетонни смеси, бетон, разтвори;
  • Строителни изделия;
  • Строителни конструкции, положени и уплътнени асфалтови пластове;
  • Стоманени продукти и изделия: армировачни стомани и изделия (заварени мрежи, скелети, заварени пръти, вбетонираничасти), плоски и линейни изделия, механични и заварени съединения, въжета, изделия за огради от тел;
  • Лабораторията е акредитирана и за вземане на проби от посочените строителни продукти.

В лабораторията са обособени следните сектори:

Оценяване на съответствието на строителни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския Съюз от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и Наредба № РД-02-20-1 от 01.03.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ):

Регистър на издадени сертификати от НСЛ "Инфраструктура" ЕООД:

НСЛ “Инфраструктура” ЕООД е член на Асоциацията на Лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти (АЛОССП) и член на Съюза на Строителните Лабораторни Специалисти в България (ССЛСБ)