Сектор “Бетони”

Извършват се следните дейности и изпитвания:

1. Бетонна смес

 • вземане на проби и изготвяне на пробни тела за якост на натиск и водонепропускливост
 • определяне на слягане
 • определяне на степен на уплътняване

2. Втвърден бетон

 • определяне на якост на натиск
 • определяне на якост на опън при огъване
 • определяне на якост на опън при разцепване
 • определяне на якост на осов опън
 • определяне на мразоустойчивост
 • определяне на водонепропускливост
 • безразрушително определяне на вероятната якост на натиск

3. Разтвори

 • определяне на консистенция
 • обемна маса на пресен разтвор
 • подвижност
 • зърнометричен състав
 • плътност в сухо състояние на втвърден разтвор
 • якост на натиск
 • якост на опън при огъване
 • мразоустойчивост


Изпитванията се извършват по съответните БДС ЕN и БДС.