За нас

Независима Строителна Лаборатория „Инфраструктура” ЕООД е регистрирана въз основа на решение №1 на Софийски градски съд от 14.04.2003г. по фирмено дело № 3658/2003г. със седалище и адрес на управление: гр. София, община Витоша, бул. „Цар Борис III” № 257, и предмет на дейност: Оценяване на съответствието на строителните продукти и Извършване на изпитвания на строителни материали, изделия и конструкции. Независима Строителна Лаборатория „Инфраструктура” ЕООД е създадена в „Пътинвест инженеринг” АД през 2000г. Независима Строителна Лаборатория към Независима Строителна Лаборатория „Инфраструктура” ЕООД е акредитирана от ИА „БСА” съгласно БДС ЕN 1SО/IЕС 17025:2006 със Сертификат за Акредитация рег. № 142 ЛИ, валиден до 23.04.2022 г. и обхват на дейност в четири сектора - геотехника, бетон, стомана и асфалтобетон. Независима Строителна Лаборатория „Инфраструктура” ЕООД разполага със съвременни лабораторни уреди за провеждане на изпитвания и изследвания в съответствие с методите и изискванията на БДС, БДС ЕN, ААSНТО, АSТМ.

Дружеството се управлява и представлява от Управителя инж. Веселина Данова Нинова - Палазова.

В Независима Строителна Лаборатория „Инфраструктура” ЕООД работят квалифицирани специалисти с богат професионален опит, техническа компетентност, познание за новите технически постижения в областта на строителството, прилагане на нормативните актове и стандартизационни документи.

Независима Строителна Лаборатория "Инфраструктура" ЕООД в досегашна дейност е извършила лабораторни изпитвания на отговорни обекти в София и страната като:

 • Посолски комплекс на САЩ;
 • Реконструкция път Е 79 "Даскалово - Дупница";
 • Строителство на път и тунел "Гоце Делчев - Драма";
 • Депа за битови отпадъци: Г. Малина, Оряхово - Мизия, Севлиево, Петрич, Златица.
 • ПСОВ - София - реконструкция;
 • Реконструкция жп линия, участък Мездра - Роман;
 • Укрепване на река Искър - южно от летище София;
 • Летище София - Реконструкция, развитие и разширение. ЛОТ В1 Нов пътнически терминал, паркинг, гараж и прилежаща инфраструктура;
 • Летище София: ЛОТ В2 Нова листова система и съпътстващи работи;
 • ГКПП, Фериботен терминал и брегово укрепване на граничен пункт "Никопол — Турну Магуреле";
 • Инженерногеоложки проучвания при проектиране на АМ "Люлин";
 • Хидровъзел "Цанков камък"
 • Сгуроотвал - "ТЕЦ Бобов дол";
 • Пътни обекти, изпълнявани от "Минстрой";
 • Обекти, изпълнявани от Линднер-България;
 • Мост над р. Марица-път П-80 "Ново село - Пъстрогор" и др.

Лабораторията поддържа връзки с водещи в страната институти - НИСИ, Институт по пътища и мостове при АПИ, както и с редица други акредитирани лаборатории. Ръководството на дружеството гарантира, че лабораторията е независима и самостоятелна по отношение на провежданата от нея изпитвателна дейност и оценка на получаваните резултати. Представители на възложители на изпитвания могат да присъстват при провеждането им след съгласуване с Управителя за предоставяне на подходящ достъп до съответните зони на лабораторията, без да влияят върху процеса на изпитване и оценка на резултатите.