Независима Строителна Лаборатория “Инфраструктура” ЕООД
е създадена през 2000 г. като част от “Пътинвестинженеринг” АД.
През 2003 г. се обособява като самостоятелно юридическо лице.

Предмет на дейност:

1. Изпитване на строителни материали, изделия и конструкции:

Извършва се на основание сертификат за акредитация с регистрационен №142 ЛИ със срок на валидност до 23.04.2018г., издаден от Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация”. В Лабораторията е разработена и внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 : 2006.

2. Оценяване на съответствието на строителни продукти съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП):

– Оценяване на съответствието на строителни продукти, които отговарят на европейски технически спецификации по реда на част втора на НСИСОССП, се извършва въз основа на Разрешение за оценяване на съответствието на строителните продукти № CPD12 - NB 2069 от 26.05.2008г. и Разширение № 1/17.08.2010 г. и Разширение № 2/29.04.2011 г., издадени от Министерството на регионалното развитие и благоустроиството;

– Оценяване на съответствието на строителни продукти, които отговарят на български технически спецификации по реда на част трета на НСИСОССП, се извършва въз основа на Разрешение за оценяване на съответствието на строителните продукти № РОССП-09/27.12.2007г. и Разширение №1/29.04.2011г., издадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.